Prosystemused.hu
Felhasználói Szabályzat

Hatályos: 2016. szeptember 01-től


Üzemeltető neve:
PROSYSTEM PRINT Kft.
Székhelye:
2150 Fót, József Attila u. 43.
Képviselő neve:
Schuck István Attila
Adószám:
12203389-2-13
Cégjegyzékszám:
13-09-151866
E-mail:
usedmachines@prosystem.hu
Bankszámlaszám:
10900042-00000003-64730018

1.
Szolgáltatás tárgya
1.1
Üzemeltető hirdetési helyet biztosít az eladó (továbbiakban: Eladó) részére az Eladó tulajdonában álló használt, valamint új-, teszt- vagy bemutató nyomda- és/vagy csomagolóipari gépek, nyomdai alkatrészek (továbbiakban: Gépek) folyamatos hirdetésére az Üzemeltető által üzemeltetett www.prosystemused.hu (továbbiakban: Weboldal) internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Üzemeltető által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Eladó a regisztrációt követően helyezi el hirdetéseit. A Gépek után érdeklődő felhasználó (továbbiakban: Vevő) a kereső felületen szabadon megtekintheti a Gépet, továbbá érdeklődhet és ajánlatot tehet a Gépre. A szolgáltatás célja, hogy az Üzemeltető a hirdetési felület mellett az Eladó és a Vevő (továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő adásvétel során közvetítsen az adásvételi szerződés megkötéséig.
2.
Regisztráció
2.1
Az Üzemeltető és az Eladó között a szolgáltatás a regisztrációval jön létre, amelyet Eladó kizárólag a Felhasználói Szabályzat, valamint az Üzemeltető Adatkezelési szabályzat elfogadásával tud megtenni.
2.2
A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. A tartalmilag megfelelő regisztrációs kérelem beérkezését követően Üzemeltető haladéktalanul regisztrálja Eladó profilját.
2.3
Üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Eladó a rögzített és tárolt adatok módosítását saját maga tudja a weboldal felületén elvégezni. Amennyiben az Eladó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet. azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
3.
Eladó és Üzemeltető közötti megállapodás hirdetés feltöltés esetére:
3.1
Amennyiben Eladó hirdetést tölt fel a weboldalra, Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltetőt megbízási díj illeti meg, amennyiben a megbízás sikeres. A megbízási díj a gép adásvételi szerződésben rögzített eladási árára rakódik rá, amely tartalmazza az Üzemeltető összes költségét. A megbízás akkor tekinthető sikeresnek, ha az Üzemeltető közreműködésének eredményeképpen az Eladó és az Üzemeltető által közvetített személy vagy cég között tulajdon átruházásra irányuló adásvételi szerződés jön létre. Eladó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető által közvetített személynek, vagy cégnek minősülnek mindazon személyek, vagy cégek, akikről Üzemeltető e-mailben (cégnév, név, cím, telefonszám stb. megadásával) Eladót tájékoztatta, és ezt a tényt Eladó e-mailben visszaigazolta. A közvetített természetes személyek körébe tartoznak a Ptk-ban rögzített a közvetített személy közeli hozzátartozói, kapcsolt, ill. leányvállalataik, olyan gazdasági társaságok, ahol jelenleg ők vagy hozzátartozóik vagy leányvállalatuk tag vagy vezető tisztségviselő.
A teljes megbízási díj a vevő által fizetett foglaló, vagy előleg átadásakor esedékes, függetlenül attól, hogy a felek egyösszegű, vagy részletfizetésben állapodnak meg.
Eladó köteles az esedékesség napján Üzemeltetőt a usedmachines@prosystem.hu e-mail címen értesíteni, azaz a létrejött adásvételi szerződésről egy másolatot e-mailben Üzemeltetőnek elküldeni. Üzemeltető a létrejött adásvételi szerződés tartalmát köteles bizalmasan kezelni. Üzemeltető az értesítést követően a megbízási díjról a díjbekérőt 8 napos fizetési határidővel kiállítja és megküldi Eladónak.
3.2
Amennyiben Eladó a gépet önállóan – Üzemeltető közreműködése nélkül – értékesíti, úgy Eladó köteles a gép hirdetését törölni.
3.3
Üzemeltető jogosult az Eladó és a potenciális, Üzemeltető által közvetített vevő között folyó tárgyalások során személyes részvételre.
3.4
Eladó köteles az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani a meghirdetett géppel kapcsolatos, a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi információt és dokumentumot, közbeni változásokat a hirdetési felületen módosítani. Eladó a megbízás sikeres teljesítése érdekében Üzemeltetővel minden egyéb módon köteles együttműködni.
3.5
Eladó jogosult a gép eladási szándékától elállni, a hirdetését törölni.
4.
Eladó hirdetése
4.1
A sikeres regisztrációt követően Eladónak lehetősége nyílik a hirdetését összeállítani és hirdetési kérelmét elküldeni Üzemeletető részére Eladónak a hirdetésben rögzítenie kell a Gép kategóriáját, gyártóját / típus megnevezését, évjáratát, gépszámát, működési állapotát, általános állapotát, helyszínét, sérülését, a rendelkezésre álló dokumentációját, valamint az árát. Eladónak a hirdetéséhez kötelező fényképet is mellékelnie a Gépről. Eladónak lehetősége van videót is feltölteni a hirdetéséhez.
4.2
Üzemeltető a hirdetés tartalmát ellenőrzi. Amennyiben a hirdetés tartalmát etikai/jogi szempontból módosítani kell, úgy ezt Üzemeltető haladéktalanul elektronikus levél formájában az Eladó által megadott email címen jelzi Eladó részére.
4.3
A hirdetés jóváhagyását követően Üzemeltető és Eladó között a 3. pont szerinti megállapodás lép érvénybe.
4.4
Üzemeltető semmilyen módon és terjedelemben nem vállal felelősséget az Eladó által feltöltött adatokért, információkért, a hirdetésben szereplő Gép minőségéért és tulajdonviszonyáért. Üzemeltető nem felelős azért, ha az Eladó Gép adatait nem kellő mélységű specifikáció és/vagy paraméterezés mellett adja meg. Üzemeltető tevékenysége nem minősül értékesítésnek, a Felhasználókkal, egyéb fogyasztókkal szemben az Eladó által közzétett információk, vagy az Eladó által folytatott egyéb tevékenység miatt semmilyen felelősséggel nem tartozik.
4.5
Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.
5.
Vevő tevékenysége
5.1
Vevő a Weboldalon szabadon megtekintheti a hirdetési listában szereplő Gépeket.
5.2
Vevő a nevének, e-mail címének megadása mellett kérdést tehet fel az adott hirdetés oldalán, amelyet Vevő kizárólag a jelen Felhasználói Szabályzat, valamint az Üzemeltető Adatkezelési szabályzat elfogadásával tud megtenni.
5.3
A Vevő által beküldött kérdés/érdeklődés az Üzemeltető általi jóváhagyást követően jelenik meg az adott Gép hirdetésének oldalán.
5.4
Eladónak a hirdetés oldalán van lehetősége Vevő kérdésére/érdeklődésére válaszolni az Üzemeltető általi jóváhagyást követően.
6.
Felhasználók szerződéskötése:
6.1
Felhasználók kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződéskötési szándékukat a szerződés megkötését megelőzően jelzik Üzemeltető számára.
6.2
Felhasználók kötelezettséget vállalnak, hogy a megkötött szerződést tájékoztató jelleggel elektronikus úton megküldik Üzemeltető számára.
7.
A Weboldal használata
7.1
Eladó nem adhatja ki felhasználói jogosultságát más személynek, a szolgáltatást kizárólag saját maga, vagy kifejezetten erre a célra megbízott közreműködője veheti igénybe, kizárólag az Eladó nevében és érdekében. Eladó nem használhatja jogosultságát harmadik személyek, ide értve anya és/vagy leányvállalatai, illetve partner- vagy kapcsolt vállalkozásai hirdetéseinek bonyolítására.
7.2
Eladó a Weboldalt kizárólag jogszerű célokra használhatja. Nem használhatja különösen a Weboldalt, vagy annak elemét, jogvédett anyagok vagy információk jogsértő szétosztására, továbbterjesztésére. Eladó a hirdetése során köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és nem tanúsíthat olyan tevékenységet, amely mások jogait, emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületét sérti, vagy ennek veszélyével jár. Eladó köteles tiszteletben tartani a személyes adatok védelméhez való jogot.
7.3
Eladó – a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyes elemeken (pl. az Eladó és a Gép adatainak feltüntetésén) túlmenően – nem kapcsolhat a Weboldalhoz semmilyen, a Weboldal integritását vagy rendeltetésszerű működését veszélyeztető alkalmazást, továbbá olyan hivatkozást vagy alkalmazást, amelynek használatával a Felhasználók más alkalmazást, vagy weboldalt megnyitnak, vagy az alkalmazásból egyéb módon elnavigálnak. Eladó nem tanúsíthat olyan magatartást, amely az Üzemeltető rendszerét, tevékenységét, a Weboldal használatát, használhatóságát, hozzáférését bármilyen módon sérti, vagy veszélyezteti. Amennyiben az Üzemeltető rendszerébe feltöltésre átadott anyagok fertőzöttek, sérültek és közvetett vagy közvetlen formában veszélyeztetik a rendszerek működését, az Üzemeltető jogosult megsemmisíteni azokat. Eladó nem végezhet olyan műveletet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a rendszer indokolatlan és aránytalan leterheléséhez vezet. Eladó ezennel hozzájárul, hogy a feltöltésre átadott fájlokat Üzemeltető – ésszerű és indokolt mértékben – átméretezze.
8.
A Felhasználók kötelességei és felelőssége
8.1
Felhasználók kötelesek:
 1. Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait;
 2. Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
 3. Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
 4. Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
 5. Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;
 6. Tartózkodni jelen szerződésben meghatározottakon túlmenően kéretlen levelek, vagy lánclevelek küldésétől;
 7. Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatás rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
 8. Tartózkodni a szolgáltatás működésének megzavarásától, akadályozásától;
 9. Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 10. Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 11. Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal és az alkalmazás informatikai biztonságát veszélyezteti;
8.2
Amennyiben Eladó a 8.1 pontban felsorolt tilalmakat megszegi, Üzemeltető jogosult a Eladó profilját és az esetleges folyamatban levő hirdetését azonnal törölni.
9.
Szavatosság
9.1
Üzemeltető kijelenti, hogy rendelkezik minden szerzői jogi jogosultsággal a szolgáltatás működtetéséhez. Üzemeltető kijelenti és szavatol azért, hogy a szolgáltatás tárgyával kapcsolatosan harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely jelen Felhasználó Szabályzat teljesítését korlátozná vagy akadályozná.
9.2
Üzemeltető a hatályos jogszabályok előírásai alapján szavatosságot vállal azért, hogy a szolgáltatás tárgya megfelel a törvényben, és a szerződésben előírtaknak, annak felhasználása más jogát nem sérti. A szavatosság nem terjed ki arra az esetre, ha az Eladó a szolgáltatást, vagy bármely elemét, a Felhasználói Szabályzattal, az Adatvédelmi Szabályzattal vagy a Megbízási szerződéssel ellentétesen, vagy jogosulatlanul használja.
9.3
Eladó kijelenti és szavatol azért, hogy az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott védett logók, védjegyek, szövegek, grafikai és hang elemek jogszerűen felhasználhatók, és ezek felhasználási jogát az Üzemeltető részére biztosítja.
9.4
Üzemeltető jogosult Eladó által feltöltött hirdetésben szereplő gépeket más fórumokon, sőt külföldön is hirdetni. Érdeklődő vagy Vevő ez alapján történő jelentkezése esetén Üzemeltető értesíti Eladót, ill. segít az Eladó és Vevő közötti közvetítésben. Amennyiben ilyen módon kerül sor egy adott üzlet megkötésére, úgy ebben az esetben is az Üzemeltető és Eladó között létrejött megbízási szerződésben foglaltak az irányadóak.
10.
A Szolgáltatás korlátozása és szüneteltetése
10.1
Üzemeltető a Szolgáltatás nyújtását az Eladó egyidejű elektronikus levélben történő értesítése mellett választása szerint korlátozhatja vagy szüneteltetheti, abban az esetben,
 1. ha az Eladó a Szolgáltatás minőségét bármilyen meg nem engedett módon befolyásolja, vagy
 2. ha az Eladó Felhasználói Szabályzattal, az Adatvédelmi Szabályzattal vagy a Megbízási szerződés lényeges rendelkezését megszegi.
11.
Kifogás
11.1
Eladó köteles a Weboldallal kapcsolatos kifogásait, az Üzemeltetővel legkésőbb 30 napon belül elektronikus levélben a usedmachines@prosystem.hu címre megküldve közölni. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.
12.
Eladó károkozása, kártérítési kötelezettsége
12.1
Eladó a jelen Felhasználói Szabályzatban foglalt tilalmak és korlátozások megszegésével okozott minden kárt köteles megtéríteni Üzemeltető részére. Amennyiben az Eladó tevékenységére visszavezethetően Üzemeltetővel szemben bármilyen eljárás indul, vagy ennek veszélye fenyeget, Eladó köteles – a jogszabályok adta kereteken belül – Üzemeltető helyett helytállni, és biztosítani azt, hogy Üzemeltetővel szemben eljárás ne induljon. A megindult eljárásokba Eladó köteles – a jogszabályok adta kereteken belül – belépni, Üzemeltető helyett a felelősséget vállalni. Eladó kártérítési felelőssége kiterjed az Üzemeltetőre Eladó tevékenysége miatt kiszabott bírságok és eljárási költségek – ide értve a tanácsadási, ügyvédi költségeket is – megtérítésére is.
12.2
Eladó fenti kötelezettségei értelemszerűen irányadók arra az esetre is, amennyiben Üzemeltetővel szemben harmadik személy bármilyen igénnyel, követeléssel lép fel Eladó cselekményére visszavezethető okból. Jelen pont a hatósági eljárásokra és a bírósági eljárásokra egyaránt kiterjed. Eladó kártérítési felelőssége körében köteles megtéríteni az Üzemeltetőt ért vagyoni és nem vagyoni kárt is.
13.
Egyéb rendelkezések
13.1
Üzemeltető által az Eladónak esetlegesen biztosított azonosító és jelszó bizalmas információnak tekintendő és nem bocsátható harmadik fél rendelkezésére, csak az Eladó használhatja. Eladó felhasználói azonosítóinak és jelszóinak megváltoztatása, illetve a változtatás eredményeként bekövetkező káresemény Eladó felelőssége.
13.2
Amennyiben jelen Felhasználói Szabályzat egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben – akár kiegészítő – értelmezés révén az a szabályozás érvényes, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés célkitűzésének.
13.3
Üzemeltető a jelen Felhasználói Szabályzat megváltoztatásának jogát fenntartja. Üzemeltető a Felhasználó Szabályzat változásait azok hatályba lépését megelőzően közzéteszi.

Adatkezelési Szabályzat

1.
Az Üzemeltető személye
A weboldalt, amely www.prosystemused.hu címen (továbbiakban: „Weboldal”) érhető el a PROSYSTEM PRINT Kft. (székhely: 2150 Fót, József Attila u. 43.; cégjegyzékszám: 13-09-151866; e-mail: usedmachines@prosystem.hu a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti. A Weboldal használata és a Weboldalon az Eladó és a Vevő által megadott, vagy a használat során keletkező személyes adatokat az Üzemeltető kezeli.
2.
Fogalmak
Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzatában (továbbiakban: „Szabályzat”) használt fogalmakat elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni. Így jelen Szabályzat alkalmazásában:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Az adatkezelések érintettjei azon személyek, akik a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszik, azaz az Eladó és a Vevő (továbbiakban együtt: „Érintett”).
Eladó: minden olyan hirdető, aki a Weboldalon a regisztrálást elvégzi. Az Eladó a regisztrációjával hozzájárulását adja a sikeres hirdetés érdekében, hogy a Szabályzat 7. a)-i) pontjaiban meghatározott személyes adatait mind a Vevő, mind az Érintettek megismerhessék.
Vevő: minden olyan személy, aki a Weboldalon böngészik és/vagy a nevének és az e-mail címének megadásával a Weboldalon található hirdetésekhez kérdéseket tesz fel. A Vevőnek a Weboldalra történő belépése a Szabályzat és az ÁSZF elfogadását jelenti, amelyet a kérdések, hozzászólások esetében külön meg is kell erősítenie.
Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Az Érintett a hozzájárulását az adatok megadásával, vagyis a Weboldalon való bejelentkezés vagy regisztráció során történő adatszolgáltatással adja meg.
3.
A Szabályzat hatálya és módosítása
A Szabályzat hatálya a Weboldalhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek a Weboldalon megjelenő harmadik személy vagy szolgáltatás hirdetéseihez kapcsolódnak vagy a Weboldalon megjelenő harmadik személy vagy szolgáltatás hivatkozásához vezetnek.
A Szabályzat módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető külön kérésre e-mailben tájékoztatja az Érintetteket a módosításokról.
4.
A Weboldal célja
A Weboldal célja, hogy Üzemeltető hirdetési helyet biztosítson Eladó részére az Eladó tulajdonában álló használt, valamint új-, teszt- vagy bemutató nyomda- és/vagy csomagolóipari gépek, nyomdai alkatrészek (továbbiakban: Gépek) folyamatos hirdetésére az Üzemeltető a Weboldalon.
5.
Az adatkezelés elvei
Üzemeltető a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az Érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során.
Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:
 • személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
 • az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
 • a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
 • az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
 • ha az Érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az Érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
 • az Érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.
6.
Az adatkezelés célja
Az Üzemeltető az Eladó regisztrációja és hirdetései során, valamint a Vevőnek a Weboldalon folytatott keresése alapján adatokat tárol. Az adattárolás célja, hogy az Üzemeltető segítse az Érintetteket a Weboldal könnyebb használatában. Az Eladó így a kívánt időtartam erejéig a tárolt adatok útján hirdeti és azonosítja magát, a Vevő pedig a tárolt adat alapján tudja a kapcsolatot felvenni Üzemeltetőn keresztül az Eladóval.
A Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:
 • Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • A szolgáltatások nyújtása, annak biztosítása, hogy az Érintett a Weboldalt folyamatosan használni tudja;
 • Az Érintett tájékoztatása a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásokról;
 • Az Érintett részére a Weboldallal kapcsolatos tájékoztatók, hírlevelek küldése;
 • Az Érintett hozzájárulása esetén reklámozási tevékenység;
 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;
7.
A kezelt adatok köre
Az Eladó tekintetében:
 1. keresztnév, vezetéknév;
 2. e-mail;
 3. jelszó;
 4. telefonszám;
 5. egyéni vállalkozó esetén a nyilvántartási száma;
 6. lakcím/székhely;
 7. adószám;
 8. IP cím;
 9. a felhasználói aktivitás naplózása.
A Vevő tekintetében:
 1. keresztnév, vezetéknév;
 2. e-mail;
 3. IP cím;
 4. a felhasználói aktivitás naplózása.
8.
Adatbiztonság
Az Üzemeltető a székhelyén elkülönített és folyamatos őrzéssel ellátott fájlszerveren, valamint külső adathordozón tárolja az adatokat. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg.
9.
Az adatkezelés időtartama
Üzemeltető a kezelt adatokat az Érintettek törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapig tárolja.
10.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján történik, amely hozzájárulást az Eladó a Weboldalon történő regisztrációval, a Vevő pedig a nevének és e-mail címének megadásával ad meg.
11.
Tájékoztatás kérése
A tájékoztatási igényt a szükséges adat megjelölésével e-mailben a usedmachines@prosystem.hu e-mail címre kell megküldeni. Üzemeltető a tájékoztatásnak – az igény teljesíthetősége függvényében - az e-mail beérkezését követő 5 munkanapon belül tesz eleget.
Üzemeltető a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást ad az Érintettnek:
 • az általa kezelt adatairól
 • az adatkezelés céljáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről)
 • az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
12.
Adattörlés
A törlési igényt a szükséges adat megjelölésével e-mailben a usedmachines@prosystem.hu e-mail címre kell megküldeni. Üzemeltető a törlésnek – az igény teljesíthetősége függvényében - az e-mail beérkezését követő 5 munkanapon belül tesz eleget. Az Üzemeltető mindaddig nyilvántartja az Érintett adatait, ameddig a törlési igényt az Érintett nem jelzi a Üzemeltető felé. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.
A fentieken túl az Üzemeltető a kezelt adatot törli, ha
 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
13.
Adathelyesbítés, regisztráció törlése
Az Érintettek a szükséges adat megjelölésével a usedmachines@prosystem.hu e-mail címre megküldött e-mailben kérheti a Üzemeltetőtől a tévesen szereplő és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését. Üzemeltető az adathelyesbítésnek – az igény teljesíthetősége függvényében - az e-mail beérkezését követő 5 munkanapon belül tesz eleget.
Az Eladó e-mailben kérheti a regisztrált profiljának a törlését. Üzemeltető a törlésnek az e-mail beérkezését követő 5 munkanapon belül tesz eleget.
14.
Reklámozási célú adatkezelés
Üzemeltető az Érintettek hozzájárulásával az Érintett irányába a közvetlen megkeresés módszerével reklámozási tevékenységet folytathat. A hozzájárulás megadása esetén az Üzemeltető jogosult arra, hogy az Érintettnek e-mailen, vagy – amennyiben a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok rendelkezésre állnak – más csatornán reklámot küldjön. A reklámozási tevékenységet minden esetben az Üzemeltető végzi, az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.
A reklámozási tevékenység feltétele az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a reklámozási tevékenységet bármikor megtilthatja.
Az Érintettek hozzájárulása alapján az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Weboldal használata során keletkezett adatokat reklámozási célra felhasználja annak érdekében, hogy az Érintettek számára célzott, a címzettet érintő ajánlatokat juttathasson el. A kezelt adatokat az Üzemeltető felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.
A kezelt adatokat az Érintett hozzájárulása alapján az Üzemeltető felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, az érintettek ilyen célú megkeresésére.
15.
Technikai adatok és cookie-k kezelése
Az Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Üzemeltetőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Az Üzemeltető az alábbi cookie-kat alkalmazza:
 • google analytics cookie (https://www.google.com/analytics)
 • saját cookie-k (belépés, regisztráció, session cookie)
A Session cookie ideiglenes cookie, ami a böngészés végéig kerül tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez. A saját cookie-k többi része ún. persistent cookie, amelyek a látogatást követően is az Érintett online eszközén maradnak, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a Weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik az Érintett online eszközén. A Weboldalon alkalmazott sütik fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról (így pl. aki már regisztrált felhasználó, annak a nyitó Weboldalon a regisztrációs panel helyett a bejelentkezési panel jelenik meg alapértelmezettként).
Amennyiben a Weboldalon az Üzemeltető külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Üzemeltető felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a Weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
Az Érintett beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse az Érintettet, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org-on található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban
16.
Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása
A kezelt adatokhoz – az Eladó a Szabályzat 7. a)-i) pontjaiban meghatározott személyes adatait kivéve - az Üzemeltető érdekkörében eljáró személyek férnek hozzá, akik az adatkezelési kötelezettségüket a jogszabályok alapján és a Weboldal szabályszerű működésének érdekében látják el.
A kezelt adatokat az Üzemeltető csak az Érintett hozzájárulása, továbbá a törvény elrendelése esetén továbbíthatja és teheti hozzáférhetővé.
Az Üzemeltető jogosult a személyazonosításra alkalmatlan adatok statisztikai célra történő felhasználására.
17.
Adatfeldolgozó igénybe vétele
Az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Üzemeltető döntéseinek végrehajtására jogosult, az Üzemeltető utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Üzemeltető felelősségét nem érinti.
18.
Az irányadó jog
A Üzemeltető Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi.
A személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az Infotv. szabályai az irányadók.
19.
Üzemeltető felelőssége
Üzemeltető az Eladó által meghatározott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. A közízlést- és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.
Üzemeltető nem tartozik felelősséggel az Eladó által feltöltött képek jogtisztaságáért. Üzemeltető jogosult a feltöltött képeket a Weboldal működésével kapcsolatban felhasználni.
Az Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését, azonban minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalanságának és folyamatosságának fenntartása érdekében. A Weboldal használata az Érintett saját kockázatára és felelősségére történik.
Üzemeltető az Érintett magatartásával kapcsolatban felelősséget nem vállal.
20.
Az Érintett kötelessége és felelőssége
Az Érintett köteles mind a bejelentkezés, mind a regisztráció során a valós, saját adatai megadására.
Az Érintett csak a saját nevében veheti igénybe a Weboldal szolgáltatását.
Az Érintett köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni, köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti.
Vevő köteles tartózkodni a hirdetéshez írt kérdések, hozzászólások során az obszcén, gyűlöletkeltő vagy uszító, a becsület csorbítására alkalmas vagy más sértő kifejezés használatától. Üzemeltető az ilyen és ehhez hasonló hozzászólást haladéktalanul törli.
Az Érintett köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza vagy az Üzemeltető érdekeit sérti.
21.
Eljárás szabálysértés esetén
Amennyiben az Érintett a Szabályzatban, az ÁSZF-ben vagy a jogszabályban foglaltakat megszegi a Üzemeltető az Érintett számára a Weboldal használatát korlátozhatja vagy megtilthatja, az Eladó regisztrációját törölheti.
Szabályszegésnek minősül az Eladótól, ha a hirdetés szövege más internetes oldalra való utalást, hivatkozást tartalmaz, vagy a hirdetésben bújtatott reklám található. Szabályszegés esetén az Üzemeltető törli a hirdetést a rendszeréből.
Hatósági vagy bírósági eljárásra okot adó magatartás esetén az Üzemeltető az adatokat az illetékes hatóság, bíróság számára átadhatja.
22.
Szellemi alkotás
A Weboldalon közzétett valamennyi szellemi alkotás – ide értve különösen, de nem kizárólagosan az adatbázisokat, keresési megoldásokat, felhasznált programokat és kódokat, közzétett adatokat, védjegyeket, szabadalmi oltalom alá eső alkotásokat – jogosultja az Üzemeltető.
Érintett nem jogosult Üzemeltető másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára.
23.
Kifogás
Üzemeltető a hozzá e-mailben a usedmachines@prosystem.hu e-mail címre megküldött panaszokat megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Érintettet tájékoztatja.
24.
Egyéb jogérvényesítés
Az Érintett az Infotv. alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:
 • Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Üzemeltető 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
 • Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);
 • Bírósági úton érvényesítheti igényét.
A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival az Érintett fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.